Màn hình điều khiển mãy nén khí 1900070008

  • Model: 190007008
  • Áp suất làm việc: 7bar, 8bar, 10bar và 13bar (g)
  • Kèm theo:

+ Cảm biến áp suất

          + Cảm biến nhiệt độ

  • Ứng dụng: Sử dụng cho máy nén khí