LÕI LỌC ĐƯỜNG ỐNG ATLASCOPCO

Thông số của sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Industrial Compressor Filter Element Atlascopco Air Filter

– Trọng lượng: 0.7 – 14 kg

– Dãy lưu lượng: 60 – 2400 m3/giờ

– Áp lực tối đa: 16 bar

– Particle retention: 0.01 µm

– Solids (ISO 8573-1): 1

– Oils (ISO 8573-1): 1

– Operating temp. range: 1.5 – 65

– Filter media: borosilicate micro fibers