CHẤT TẨY SINH HÀN ACC

Tình trạng thể chất: Chất lỏng

Màu: Vàng (nhạt)

Mùi: Thơm

Nhiệt độ sôi: 150°C (302°F)

Điểm chớp cháy: Cốc kín: >62°C (>143,6°F)

Giới hạn nổ: thấp hơn 0,5%

cao hơn 5%

Tỷ trọng: 0,83 g/cm3 [20°C (68°F)]

Nhiệt độ tự bốc cháy: Không áp dụng

Chứa axit/kiềm: Không xác định

Xuất xứ: Hà Lan